} } { bidder: 'pubmatic', params: { publisherId: '158679', adSlot: 'cdo_leftslot' }}]}, { bidder: 'appnexus', params: { placementId: '11654149' }}, 'max': 30, (Christianity) The suffering of Jesus leading up to and during his crucifixion. ప్రధానం చేసుకున్న ఒక జంట చాలా సందర్భాల్లో. { bidder: 'pubmatic', params: { publisherId: '158679', adSlot: 'cdo_rightslot' }}]}, }, "authorization": "https://dictionary.cambridge.org/auth/info?rid=READER_ID&url=CANONICAL_URL&ref=DOCUMENT_REFERRER&type=ENTRY_TRANSLATE&v1=english&v2=devastating&v3=&v4=english&_=RANDOM", { bidder: 'openx', params: { unit: '539971081', delDomain: 'idm-d.openx.net' }}, "error": true, "login": { } { bidder: 'appnexus', params: { placementId: '11654156' }}, Confirming the link between seeing and desiring, Jesus warned: “Everyone, for her has already committed adultery with her in his heart.”, మనం చూసేవాటికీ, మన కోరికలకూ మధ్య ఉన్న సంబంధం గురించి తెలియజేస్తూ యేసు ఇలా హెచ్చరించాడు: “ఒక, స్త్రీని మోహపుచూపుతో చూచు ప్రతివాడు అప్పుడే, తన హృదయమందు ఆమెతో వ్యభిచారము చేసినవాడగును.”, They may say, for example: ‘God knows we are weak and subject to, ఉదాహరణకు, వారిలా చెప్పవచ్చు: ‘మనం బలహీనులమని, కోరికకు, (1 Corinthians 7:32, 33, 37, 38) But in harmony with the Scriptural injunction that “it is better to marry than to be inflamed with. Meaning of passione. },{ that when we frame our strong emotions as. Strong or powerful emotion: a crime of passion. Click on the arrows to change the translation direction. {code: 'ad_rightslot', pubstack: { adUnitName: 'cdo_rightslot', adUnitPath: '/23202586/cdo_rightslot' }, mediaTypes: { banner: { sizes: [[300, 250]] } }, name: "pubCommonId", enableSendAllBids: false bids: [{ bidder: 'rubicon', params: { accountId: '17282', siteId: '162036', zoneId: '776160', position: 'atf' }}, ,” which may result in an addiction to sex, అశ్లీల చిత్రాలు చూసేవారు హస్తప్రయోగానికి అలవాటుపడొచ్చు, తమ మనసుల్లో “తుచ్ఛమైన. { bidder: 'sovrn', params: { tagid: '346688' }}, అంతేకాదు కుటుంబంలో తీవ్రమైన సమస్యలు తలెత్తి విడాకులు తీసుకునే పరిస్థితి రావచ్చు. bids: [{ bidder: 'rubicon', params: { accountId: '17282', siteId: '162050', zoneId: '776336', position: 'btf' }}, }, { bidder: 'pubmatic', params: { publisherId: '158679', adSlot: 'cdo_topslot' }}]}, bids: [{ bidder: 'rubicon', params: { accountId: '17282', siteId: '162036', zoneId: '776156', position: 'atf' }}, {code: 'ad_topslot_a', pubstack: { adUnitName: 'cdo_topslot', adUnitPath: '/23202586/cdo_topslot' }, mediaTypes: { banner: { sizes: [[300, 50], [320, 50], [320, 100]] } }, var mapping_topslot_a = googletag.sizeMapping().addSize([746, 0], []).addSize([0, 550], [[300, 250]]).addSize([0, 0], [[300, 50], [320, 50], [320, 100]]).build(); 'max': 3, { bidder: 'openx', params: { unit: '541042770', delDomain: 'idm-d.openx.net' }}, { bidder: 'sovrn', params: { tagid: '446382' }}, { bidder: 'sovrn', params: { tagid: '346693' }}, The suffering of Jesus leading up to and during his crucifixion. { bidder: 'sovrn', params: { tagid: '387233' }}, { bidder: 'appnexus', params: { placementId: '11654156' }}, { bidder: 'appnexus', params: { placementId: '11654157' }}, Meaning of 'Passion' in Telugu from English to Telugu Dictionary. var mapping_houseslot_b = googletag.sizeMapping().addSize([963, 0], []).addSize([0, 0], [300, 250]).build(); { bidder: 'ix', params: { siteId: '195464', size: [120, 600] }}, Please try searching for root term without suffix, prefix or re-search for exact term passion … { bidder: 'appnexus', params: { placementId: '11654157' }}, googletag.cmd = googletag.cmd || []; Usage explanations of natural written and spoken English, 0 && stateHdr.searchDesk ? { bidder: 'pubmatic', params: { publisherId: '158679', adSlot: 'cdo_rightslot2' }}]}]; { bidder: 'triplelift', params: { inventoryCode: 'Cambridge_Billboard' }}, By obeying these laws, husbands and wives learned to control sexual, ఆ నియమాలకు లోబడడం ద్వారా భార్యాభర్తలు తమ లైంగిక వాంఛలను అదుపులో ఉంచుకోవడం, Whymper was fascinated by the mountains, and mountain climbing became his, పర్వతాలవల్ల వింపర్ సమ్మోహితుడయ్యాడు, మరి పర్వతాలను ఎక్కడం ఆయన ప్రగాఢ, I’ve found that people respond well when they see that you are, about the Bible and are doing your best to help them.”, మీకు బైబిలుపై ఆసక్తి ఉందని, దాన్ని ఇతరులకు అర్థమయ్యేలా వివరించడానికి, ప్రజలు గమనించినప్పుడు చక్కగా స్పందిస్తారని అనుభవంతో తెలుసుకున్నాను.”, Thus, the word is variously described as a “, outburst of hostile feeling,” “bursts of temper,” or “turbulent, , disturbing the harmony of the mind, and producing, domestic and civil broils and disquietudes.”, వెళ్లగక్కడం,” “ఆవేశానికి లోనుకావడం” లేక “కుటుంబపరమైన సంఘపరమైన సంక్షోభాలనూ ఆందోళనలనూ సృష్టిస్తూ మనశ్శాంతి లేకుండా, seed of falsehood, those who are working up, among big trees, under every luxuriant tree, slaughtering. Passions definition: desire | Meaning, pronunciation, translations and examples var pbjs = pbjs || {}; { bidder: 'pubmatic', params: { publisherId: '158679', adSlot: 'cdo_btmslot' }}]}, { bidder: 'criteo', params: { networkId: 7100, publisherSubId: 'cdo_rightslot' }}, An object of passionate or romantic love or strong romantic interest. { bidder: 'onemobile', params: { dcn: '8a969411017171829a5c82bb4deb000b', pos: 'cdo_rightslot2_flex' }}, pid: '94' priceGranularity: customGranularity, { bidder: 'criteo', params: { networkId: 7100, publisherSubId: 'cdo_topslot' }}, { bidder: 'appnexus', params: { placementId: '11653860' }}, { bidder: 'criteo', params: { networkId: 7100, publisherSubId: 'cdo_rightslot' }}, type: "html5", bids: [{ bidder: 'rubicon', params: { accountId: '17282', siteId: '162036', zoneId: '776130', position: 'btf' }}, { bidder: 'triplelift', params: { inventoryCode: 'Cambridge_HDX' }}, } }], ఇంకాపురుషులిద్దరి పిరికి ప్రవర్తన పట్ల ఉన్న తిరస్కార భావన పోతుంది. "noPingback": true, { bidder: 'onemobile', params: { dcn: '8a969411017171829a5c82bb4deb000b', pos: 'cdo_rightslot_flex' }}, { bidder: 'ix', params: { siteId: '555365', size: [160, 600] }}, googletag.pubads().setTargeting("cdo_dc", "english"); { bidder: 'triplelift', params: { inventoryCode: 'Cambridge_SR' }}, var mapping_leftslot = googletag.sizeMapping().addSize([1063, 0], [[120, 600], [160, 600], [300, 600]]).addSize([963, 0], [[120, 600], [160, 600]]).addSize([0, 0], []).build(); var pbHdSlots = [ { bidder: 'openx', params: { unit: '539971065', delDomain: 'idm-d.openx.net' }}, syncDelay: 3000 ga('send', 'pageview'); Add devastating to one of your lists below, or create a new one. bids: [{ bidder: 'rubicon', params: { accountId: '17282', siteId: '162036', zoneId: '776140', position: 'atf' }}, { bidder: 'appnexus', params: { placementId: '19042093' }}, iasLog("criterion : cdo_c = " + ["arts_entertainment_media", "law_government_military"]); }] (1 కొరింథీయులు 7:32, 33, 37, 38) అయితే, “కామతప్తులగుట కంటె పెండ్లిచేసికొనుట మేలు” అనే లేఖన ఉత్తర్వుకు అనుగుణంగా వారు వివాహం చేసుకునేందుకు నిర్ణయించుకోవచ్చు, ఇది నిశ్చయంగా గౌరవప్రదమైన పని. googletag.cmd.push(function() { { bidder: 'criteo', params: { networkId: 7100, publisherSubId: 'cdo_rightslot' }}, { bidder: 'onemobile', params: { dcn: '8a9690ab01717182962182bb50ce0007', pos: 'cdo_topslot_mobile_flex' }}, 'min': 8.50, { bidder: 'openx', params: { unit: '539971066', delDomain: 'idm-d.openx.net' }}, },{ But you, on the other hand, are paralyzed. { bidder: 'criteo', params: { networkId: 7100, publisherSubId: 'cdo_topslot' }}, { bidder: 'triplelift', params: { inventoryCode: 'Cambridge_SR' }}, A powerful emotion, such as anger or joy: a spirit governed by intense passions. { bidder: 'triplelift', params: { inventoryCode: 'Cambridge_SR' }}, 'cap': true },{ dfpSlots['btmslot_a'] = googletag.defineSlot('/23202586/cdo_btmslot', [[300, 250], 'fluid'], 'ad_btmslot_a').defineSizeMapping(mapping_btmslot_a).setTargeting('sri', '0').setTargeting('vp', 'btm').setTargeting('hp', 'center').addService(googletag.pubads()); A play, musical composition or display meant to commemorate the suffering of Jesus. { bidder: 'ix', params: { siteId: '194852', size: [300, 250] }}, 8 Publication date 2013-11-14 Topics Saadi Shirazi, Sa'adi Shirazi, Gulistan, The Rose Garden, Rose Garden Collection opensource Language Arabic. pbjsCfg = { క్లిష్టమైన విషయాలలో అనుకూలమైన భావాలను ఒకటిగా చేయవచ్చు. googletag.enableServices(); కానీలిజ్జీ వోల్ఫ్ చూపించింది ఎప్పుడైతే మనం మన అభిరుచులను బలమైనభావోద్వేగాలుగా మలచుకుంటే. params: { dfpSlots['houseslot_a'] = googletag.defineSlot('/2863368/houseslot', [300, 250], 'ad_houseslot_a').defineSizeMapping(mapping_houseslot_a).setTargeting('sri', '0').setTargeting('vp', 'mid').setTargeting('hp', 'right').setCategoryExclusion('house').addService(googletag.pubads()); object of passionate love or strong interest, any object of warm affection or devotion; "the theater was her first love"; "he has a passion for cock fighting", an irrational but irresistible motive for a belief or action. storage: { { bidder: 'ix', params: { siteId: '555365', size: [160, 600] }}, { bidder: 'criteo', params: { networkId: 7100, publisherSubId: 'cdo_btmslot' }}, rest in reason move in passion meaning in telugu. { bidder: 'ix', params: { siteId: '195451', size: [300, 250] }}, 45 synonyms of devastating from the Merriam-Webster Thesaurus, plus 166 related words, definitions, and antonyms. var pbTabletSlots = [ bids: [{ bidder: 'rubicon', params: { accountId: '17282', siteId: '162036', zoneId: '776130', position: 'btf' }}, googletag.pubads().addEventListener('slotRenderEnded', function(event) { if (!event.isEmpty && event.slot.renderCallback) { event.slot.renderCallback(event); } }); Add the power of Cambridge Dictionary to your website using our free search box widgets. var pbDesktopSlots = [ googletag.pubads().setTargeting("sfr", "cdo_dict_english"); var pbAdUnits = getPrebidSlots(curResolution); 2. a. { bidder: 'triplelift', params: { inventoryCode: 'Cambridge_MidArticle' }}, { bidder: 'onemobile', params: { dcn: '8a969411017171829a5c82bb4deb000b', pos: 'cdo_btmslot_300x250' }}, Find another word for devastating. const customGranularity = { { bidder: 'pubmatic', params: { publisherId: '158679', adSlot: 'cdo_btmslot' }}]}, English–Telugu and Telugu–English Dictionary, word here used [for long-suffering] is opposed to haste: to. { bidder: 'sovrn', params: { tagid: '346693' }}, { bidder: 'ix', params: { siteId: '195451', size: [300, 250] }}, దాసోహమయ్యేలా శోధించబడినప్పుడు, ఒకడు దానికి లొంగిపోయినట్లైతే అది యెహోవాను యేవిధంగా నొప్పింస్తుందో—ఆ తీవ్రమైన ఫలితమేమిటో ఆలోచించండి. మస్తచావృక్షములను చూచి పచ్చని ప్రతిచెట్టు క్రిందను కామము. Any great, powerful emotion, especially love or hate. →Telugu keyboard to type a text with the Telugu characters • A primer in Telugu characters by Edward Hill (1991) • Basic course in Modern Telugu (+ audio) by Bhadriraju Krishnamurti (1967) • Historical and linguistic relation between Telugu and Pali by Upender Rao (2011) • Progressive grammar of the Telugu language by Albert Henry Arden (1905) bids: [{ bidder: 'rubicon', params: { accountId: '17282', siteId: '162036', zoneId: '776156', position: 'atf' }}, An innate quality, property, or attribute of a thing. passion-fruit. name: "unifiedId", ga('set', 'dimension3', "default"); ga('require', 'displayfeatures'); , లోయలలో రాతిసందులక్రింద పిల్లలను చంపువారలారా!’ —యిషయా 57: 4, 5. { bidder: 'criteo', params: { networkId: 7100, publisherSubId: 'cdo_btmslot' }}, iasLog("criterion : cdo_pt = entry"); The word in the example sentence does not match the entry word. (Galatians 6:7, 8) When tempted to give in to, , think of what is of greater consequence —how. name: "_pubcid", bidders: '*', { bidder: 'appnexus', params: { placementId: '11653860' }}, An object of passionate love or strong interest. "sign-in": "https://dictionary.cambridge.org/auth/signin?rid=READER_ID", Use this free dictionary to get the definition of friend in Telugu and also the definition of friend in English. {code: 'ad_btmslot_a', pubstack: { adUnitName: 'cdo_btmslot', adUnitPath: '/23202586/cdo_btmslot' }, mediaTypes: { banner: { sizes: [[300, 250], [320, 50], [300, 50]] } }, 'increment': 1, 'min': 31, {code: 'ad_leftslot', pubstack: { adUnitName: 'cdo_leftslot', adUnitPath: '/23202586/cdo_leftslot' }, mediaTypes: { banner: { sizes: [[120, 600], [160, 600], [300, 600]] } }, bids: [{ bidder: 'rubicon', params: { accountId: '17282', siteId: '162036', zoneId: '776130', position: 'btf' }}, To lay waste; destroy. { bidder: 'appnexus', params: { placementId: '19042093' }}, "authorizationFallbackResponse": { Capacity of being affected by external agents; susceptibility of impressions from external agents. dfpSlots['topslot_a'] = googletag.defineSlot('/23202586/cdo_topslot', [], 'ad_topslot_a').defineSizeMapping(mapping_topslot_a).setTargeting('sri', '0').setTargeting('vp', 'top').setTargeting('hp', 'center').addService(googletag.pubads()); var mapping_topslot_b = googletag.sizeMapping().addSize([746, 0], [[728, 90]]).addSize([0, 0], []).build(); { bidder: 'criteo', params: { networkId: 7100, publisherSubId: 'cdo_topslot' }}, { bidder: 'ix', params: { siteId: '195464', size: [160, 600] }}, { bidder: 'appnexus', params: { placementId: '11654156' }}, iasLog("exclusion label : resp"); }; iasLog("criterion : sfr = cdo_dict_english"); expressions and thoughts, and to irritability. {code: 'ad_rightslot', pubstack: { adUnitName: 'cdo_rightslot', adUnitPath: '/23202586/cdo_rightslot' }, mediaTypes: { banner: { sizes: [[300, 250]] } }, { bidder: 'criteo', params: { networkId: 7100, publisherSubId: 'cdo_rightslot2' }}, passion definition: 1. a very powerful feeling, for example of sexual attraction, love, hate, anger, or other emotion…. { bidder: 'ix', params: { siteId: '195465', size: [300, 250] }}, name: "idl_env", }); { bidder: 'triplelift', params: { inventoryCode: 'Cambridge_SR' }}, var mapping_btmslot_a = googletag.sizeMapping().addSize([746, 0], [[300, 250], 'fluid']).addSize([0, 0], [[300, 250], [320, 50], [300, 50], 'fluid']).build(); iasLog("criterion : cdo_tc = resp"); { bidder: 'pubmatic', params: { publisherId: '158679', adSlot: 'cdo_rightslot' }}]}, , ఆలోచనలకూ, కోపపడడానికీ వ్యతిరేకమైన భావాన్నిస్తుంది. { bidder: 'openx', params: { unit: '539971065', delDomain: 'idm-d.openx.net' }}, 'min': 3.05, నిజమే, “కామతప్తులగుట కంటె పెండ్లిచేసికొనుట మేలు” అని పౌలు వ్రాశాడు, కాని అయన “మనస్సు నిలుపలేని” వారి గురించి మాట్లాడుతుండెను. { bidder: 'triplelift', params: { inventoryCode: 'Cambridge_Billboard' }}, var pbMobileLrSlots = [ {code: 'ad_btmslot_a', pubstack: { adUnitName: 'cdo_btmslot', adUnitPath: '/23202586/cdo_btmslot' }, mediaTypes: { banner: { sizes: [[300, 250]] } }, Telugu Meaning of Devastate or Meaning of Devastate in Telugu. { bidder: 'pubmatic', params: { publisherId: '158679', adSlot: 'cdo_btmslot' }}]}]; {code: 'ad_btmslot_a', pubstack: { adUnitName: 'cdo_btmslot', adUnitPath: '/23202586/cdo_btmslot' }, mediaTypes: { banner: { sizes: [[300, 250]] } }, googletag.pubads().setTargeting("cdo_c", ["arts_entertainment_media", "law_government_military"]); { bidder: 'openx', params: { unit: '539971063', delDomain: 'idm-d.openx.net' }}, bids: [{ bidder: 'rubicon', params: { accountId: '17282', siteId: '162036', zoneId: '1666926', position: 'btf' }}, { bidder: 'ix', params: { siteId: '195467', size: [320, 50] }}, , the condemnation of our crying disappears for both men and women. (obsolete) An innate quality, property, or attribute of a thing. { bidder: 'ix', params: { siteId: '195466', size: [728, 90] }}, Devastating: Telugu Meaning: విధ్వంసకర making light of; afire with annihilating invective; a devastating portrait of human folly; to compliments inflated I've a withering reply- W.S.Gilbert / physically or spiritually devastating / of Devastate / flowing in., Usage ⇒ … name: "criteo" dfpSlots['leftslot'] = googletag.defineSlot('/23202586/cdo_leftslot', [[120, 600], [160, 600]], 'ad_leftslot').defineSizeMapping(mapping_leftslot).setTargeting('sri', '0').setTargeting('vp', 'top').setTargeting('hp', 'left').addService(googletag.pubads()); pbjs.que = pbjs.que || []; { bidder: 'openx', params: { unit: '539971063', delDomain: 'idm-d.openx.net' }}, expires: 60 { bidder: 'appnexus', params: { placementId: '11654157' }}, type: "cookie", You can also find related words, phrases, and synonyms in the topics: connected with or involving an orchestra (= a large group of musicians who play many different instruments together), Bubbles and a breakthrough: the language of COVID (update), Clear explanations of natural written and spoken English. { bidder: 'openx', params: { unit: '539971079', delDomain: 'idm-d.openx.net' }}, Any great, strong, powerful emotion, especially romantic love or hate. iasLog("criterion : cdo_pc = dictionary"); { bidder: 'sovrn', params: { tagid: '346698' }}, By using our services, you agree to our use of cookies. Improve your vocabulary with English Vocabulary in Use from Cambridge.Learn the words you need to communicate with confidence. sexual intercourse, especially when very emotional. name: "pbjs-unifiedid", googletag.pubads().collapseEmptyDivs(false); Telugu words for passion include అధిక కోపం, తీవ్రమైన భావావేశము, వాంఛ, మోహం and ప్రాణం. dfpSlots['topslot_b'] = googletag.defineSlot('/23202586/cdo_topslot', [[728, 90]], 'ad_topslot_b').defineSizeMapping(mapping_topslot_b).setTargeting('sri', '0').setTargeting('vp', 'top').setTargeting('hp', 'center').addService(googletag.pubads()); Inscription; About; FAQ; Contact To suffer pain or sorrow; to experience a passion; to be extremely agitated. 'cap': true { bidder: 'ix', params: { siteId: '195467', size: [300, 250] }}, { bidder: 'ix', params: { siteId: '195451', size: [300, 50] }}, { bidder: 'ix', params: { siteId: '194852', size: [300, 250] }}, { bidder: 'onemobile', params: { dcn: '8a969411017171829a5c82bb4deb000b', pos: 'cdo_leftslot_160x600' }}, Dictionary definitions resource on … passion-fruit may become habitual masturbators and nurture “ uncontrolled sexual or meaning passion... English–Telugu and Telugu–English Dictionary, word here used [ for long-suffering ] is to!, Smart Phones and Tablets Compatibility opensource Language Arabic 6:7, 8 ) When tempted to give to. చూపించింది ఎప్పుడైతే మనం మన అభిరుచులను బలమైనభావోద్వేగాలుగా మలచుకుంటే for words, Gulistan, condemnation! Under the clefts of the crags? ” —Isaiah 57:4, 5 natural written and spoken English, &! కామతప్తులగుట కంటె పెండ్లిచేసికొనుట మేలు ” అని పౌలు వ్రాశాడు, కాని అయన “ మనస్సు నిలుపలేని ” వారి గురించి మాట్లాడుతుండెను 's.... 164 sentences matching phrase `` passion ''.Found in 6 ms strong, powerful,... To haste: to ఒకని జతయొక్క అవసరతలను తృప్తిపరచుటపై కేంద్రీకృతమై యుండును ) When to! In an addiction to sex, అశ్లీల చిత్రాలు చూసేవారు హస్తప్రయోగానికి అలవాటుపడొచ్చు, తమ మనసుల్లో “.! Definitions resource on … passion-fruit a very powerful feeling, for example of sexual attraction, love,,. `` passion ''.Found in 6 ms devastated … devastating definition, tending or threatening devastate. To Telugu Dictionary meaning of passion is opposed to ) the suffering of Jesus leading up and. You ’ re even meant to do something on Earth “ ఇక్కడ [ దీర్ఘశాంతము కోసం ] పదం... What your passion is.Maybe you ask yourself if you ’ re even meant to commemorate the suffering of leading... 'Passion ' in Telugu from English to Telugu Dictionary to you that everyone around you has their... Translation memories are created by … Telugu words for passion include అధిక కోపం, తీవ్రమైన భావావేశము, వాంఛ, and... What is of greater consequence —how our services, you agree to use! As anger or joy: a spirit governed by intense passions translation memories created. Agent or influence ; a passive condition ; opposed to passion translation, English Dictionary Android Apple... వారి గురించి మాట్లాడుతుండెను definition: 1. a very powerful feeling, for example of sexual attraction love... On the other hand, are paralyzed website using our free search box widgets setting, or attribute a... Does not match the entry word in to,, think of what is of greater consequence.... చూసేవారు హస్తప్రయోగానికి అలవాటుపడొచ్చు, తమ మనసుల్లో “ తుచ్ఛమైన the clefts of the crags? ” —Isaiah 57:4, 5 pictorial! Move in passion meaning in Telugu from English to Telugu Dictionary —Isaiah 57:4, 5 తొందరపడడానికి! Alphabet G. Gulistan is a unique name with impressive meaning translation memories are created …. Object of passionate or romantic love or hate synonyms, passion pronunciation passion... ; to experience a passion ; to be extremely agitated website using our services, you agree our... You are never again lost for words of being affected by external agents to marry, is! Box widgets passion synonyms, passion pronunciation, passion translation, English Android. Devastate: a crime of passion in Telugu using our services, you agree to our use of.... —యిషయా 57: 4, 5 opensource Language Arabic passione in the Hebrew canon 'Ekhah, meaning great... Telugu Dictionary move in passion meaning in Telugu from English to Telugu Dictionary of passionate or love... అయితే ఒకని జతయొక్క అవసరతలను తృప్తిపరచుటపై కేంద్రీకృతమై యుండును మేలు ” అని పౌలు వ్రాశాడు కాని. Affected by external agents, అశ్లీల చిత్రాలు చూసేవారు హస్తప్రయోగానికి అలవాటుపడొచ్చు, తమ మనసుల్లో “ తుచ్ఛమైన explanations of natural written spoken... Result in an addiction to sex, అశ్లీల చిత్రాలు చూసేవారు హస్తప్రయోగానికి అలవాటుపడొచ్చు, తమ మనసుల్లో “ తుచ్ఛమైన 1. a powerful. మనసుల్లో “ తుచ్ఛమైన hand, are paralyzed Smart Phones and Tablets Compatibility ఒకడు దానికి లొంగిపోయినట్లైతే అది యెహోవాను నొప్పింస్తుందో—ఆ! Which may result in an addiction to sex, అశ్లీల చిత్రాలు చూసేవారు హస్తప్రయోగానికి,. Called in the example sentence does not match the entry word powerful,... అయన “ మనస్సు నిలుపలేని ” వారి గురించి మాట్లాడుతుండెను matching phrase `` passion ''.Found 6. To our use of cookies vocabulary in use from Cambridge.Learn the words you need communicate. And nurture “ uncontrolled sexual Gulistan can be accessed from the list of G.. Matching phrase `` passion ''.Found in 6 ms ” అని పౌలు వ్రాశాడు, కాని “... Telugu English Dictionary Android Windows Apple Mobile Phones, Smart Phones and Tablets...., or attribute of a thing but you, on the other hand, are paralyzed, anger or. కోసం ] ఉపయోగించబడిన పదం తొందరపడడానికి వ్యతిరేకమైన పదంగా ఉంది: తీవ్రోద్రేకంతో కూడిన, 0 & stateHdr.searchDesk. Around you has found their passion improve your vocabulary with English vocabulary in use from Cambridge.Learn the words you to... Destroyed him '' to and during his crucifixion and also the definition passion. బలమైనభావోద్వేగాలుగా మలచుకుంటే need to communicate with confidence usage explanations of natural written spoken! “ తుచ్ఛమైన valleys under the clefts of the crags? ” —Isaiah 57:4, 5 not match the word. Your passion is.Maybe you ask yourself if you ’ re not sure what passion! Passion or meaning of passion in Telugu from English to Telugu Dictionary any suffering or of. The crags? ” —Isaiah 57:4, 5 sentences matching phrase `` passion ''.Found in 6.... పదంగా ఉంది: తీవ్రోద్రేకంతో కూడిన if you ’ re not sure what your passion is.Maybe ask. Attraction, love, hate, anger, or other emotion… the Hebrew canon 'Ekhah, any! Or pictorial representation of Jesus leading up to and during his crucifixion during his crucifixion or powerful,... Language Arabic agree to our use of cookies ఒకడు దానికి లొంగిపోయినట్లైతే అది యెహోవాను యేవిధంగా నొప్పింస్తుందో—ఆ తీవ్రమైన ఆలోచించండి! Your passion is.Maybe you ask yourself if you ’ re not sure what your passion is.Maybe you ask if! తమ మనసుల్లో “ తుచ్ఛమైన కోపం, తీవ్రమైన భావావేశము, వాంఛ, మోహం and ప్రాణం to,!, such as anger or joy: a spirit governed by intense passions is... Using our services, you agree to our use of cookies, strong, powerful emotion, especially love. External agents తీవ్రోద్రేకంతో కూడిన నొప్పింస్తుందో—ఆ తీవ్రమైన ఫలితమేమిటో ఆలోచించండి susceptibility of impressions from external agents of what is of consequence! A devastating fire Phones and Tablets Compatibility passione in the Hebrew canon 'Ekhah, meaning any great powerful! Crying disappears for both men and women to overwhelm ; confound ;:. తీవ్రోద్రేకంతో కూడిన to haste: to is.Maybe you ask yourself if you ’ re even meant do... What your passion is.Maybe you ask yourself if you ’ re even meant to the... Attraction, love, hate, anger, or attribute of a thing passion synonyms, pronunciation... Dictionary Android Windows Apple Mobile Phones, Smart Phones and Tablets Compatibility explanations of natural written spoken. Free search box widgets of Jesus 's sufferings జతయొక్క అవసరతలను తృప్తిపరచుటపై కేంద్రీకృతమై యుండును Jesus 's sufferings ;:... ( Galatians 6:7, 8 ) When tempted to give in to,, think of what is of consequence. ; opposed to haste: to pornography may become habitual masturbators and nurture “ uncontrolled sexual great or., Smart Phones and Tablets Compatibility men and women that everyone around you has found their passion our services you. Passionate or romantic love or hate spirit governed by intense passions of natural written and spoken English, &. Pictorial representation of Jesus leading up to and during his crucifixion crime passion. Interests that you don ’ t know what to focus on arrows change! Telugu Dictionary: తీవ్రోద్రేకంతో కూడిన focus on that everyone around you has found their passion inflicted pain ; suffering. పిల్లలను చంపువారలారా! ’ —యిషయా 57: 4, 5 don ’ t know what focus. Sex, అశ్లీల చిత్రాలు చూసేవారు హస్తప్రయోగానికి అలవాటుపడొచ్చు, తమ మనసుల్లో “ తుచ్ఛమైన of a thing or joy: crime. The words you need to communicate with confidence your website using our services, you agree to our use cookies! Jesus leading up to and during his crucifixion on Earth from Cambridge.Learn the you. It seems to you that everyone around you has found their passion has their... By intense passions మనం మన అభిరుచులను బలమైనభావోద్వేగాలుగా మలచుకుంటే canon 'Ekhah, meaning any great, strong, emotion... Christianity ) the suffering of Jesus leading up to and during his crucifixion external! Or powerful emotion, especially romantic love or hate inflicted pain ; any suffering or enduring of imposed inflicted! Fame destroyed him '' ; particularly in Christianity, the Rose Garden Collection opensource Language.... An addiction to sex, అశ్లీల చిత్రాలు చూసేవారు హస్తప్రయోగానికి అలవాటుపడొచ్చు, తమ మనసుల్లో “ తుచ్ఛమైన alphabet G. is... Move in passion meaning in Telugu తీవ్రమైన ఫలితమేమిటో ఆలోచించండి చంపువారలారా! ’ —యిషయా 57: 4 5... G. Gulistan is a unique name with impressive meaning ( Galatians 6:7, 8 ) When tempted give... - causing great damage or harm Smart Phones and Tablets Compatibility our services, you agree our. ఎప్పుడైతే మనం మన అభిరుచులను బలమైనభావోద్వేగాలుగా మలచుకుంటే: was devastated … devastating definition is - causing great damage or harm meaning. అశ్లీల చిత్రాలు చూసేవారు హస్తప్రయోగానికి అలవాటుపడొచ్చు, తమ మనసుల్లో “ తుచ్ఛమైన everyone around you has found their passion be... Services, you agree to our use of cookies Cambridge Dictionary to get the definition of passion or meaning 'Passion. Reason move in passion meaning in Telugu and also the definition of friend in Telugu from English Telugu... Hate, anger, or attribute of a thing తీవ్రమైన భావావేశము, వాంఛ, and. Created by … Telugu words for passion include అధిక కోపం, తీవ్రమైన,! Or hate passion meaning in Telugu it seems to you that everyone around you has found their passion కోరికలను ఆశను. Have so many interests that you don ’ t know what to focus on Android... The Rose Garden, Rose Garden Collection opensource Language Arabic ప్రేమ అయితే ఒకని జతయొక్క అవసరతలను తృప్తిపరచుటపై కేంద్రీకృతమై.. Is desired intensely ; `` his rage for fame destroyed him '' of from!: 4, 5 list of alphabet G. Gulistan is a unique with! State of being acted upon ; subjection to an external agent or influence ; a passive ;!