Anasayfa Haberler TAPDK kapatılıyor
TAPDK kapatılıyor
Perşembe, 20 Aralık 2012 06:37

TBMM Başkanlığı'na sunulan tasarıya göre, Kurumun görevleri, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Türkiye Halk Sağlığı Kurumu'na devredilecek.

Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu'nun kapatılarak görevlerinin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Türkiye Halk Sağlığı Kurumu'na devredilmesini öngören kanun tasarısı, TBMM Başkanlığı'na sunuldu. "Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı" ile Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun adı Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesine Dair Kanun olarak değiştiriliyor.

Tasarı, tütün, tütün mamulleri ve alkol piyasasının düzenlenmesine, tütün ve tütün mamullerinin Türkiye'de üretimine, iç ve dış alım ve satımına ilişkin usul ve esasları belirliyor. Tasarıyla, Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu'nun görevleri ilgisine göre Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Türkiye Halk Sağlığı Kurumu'na devrediliyor.

Kurumun, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından yürütülecek görevleri şöyle:

"Tütün tohumunun taşınması, ithali ve ihracı, tütün üretimi, üretici tütünlerinin alım satımı, tütünlerin işlenmesi, depolanması, iç ve dış ticareti ile tütün fireleri, tütün işleme tesislerinin kurulması, üretim izni, proje tadilatı, yer değişikliği, kapatılması, her türlü devir işlemleri ile tüm bu işlemlerin teknik kontrolüne ilişkin çalışmalar.

Etil alkol ve metanolün üretimi, iç ve dış ticareti, denatürasyonu, ambalajlanması, dağıtımı, üretimde kullanılması amacıyla elde bulundurulması, depolanması, geri kazanımı, işlemesi, üretim tesislerinin kurulması, üretim izni, proje tadilatı, kapatılması ve her türlü devir işlemleri ile İspirto ve İspirtolu İçkiler İnhisarı Kanununun uygulanmasına yönelik işlemlere ve tüm bu işlemlerin teknik kontrolüne ilişkin çalışmalar.

Tütün, tütün mamulleri ve alkollü ürünlerin satış ve sunum faaliyetlerine ilişkin izin ve yetki belgelerinin verilmesi, bu faaliyetlere ilişkin piyasa takip ve kontrolünün sağlanması, tütün ve alkol piyasalarına ilişkin düzenlemeler ve uygulamalar konusunda kamuoyunda tüketici bilinci oluşturmaya yönelik çalışmalar yapılması ve tüketicilerin seçeneklerini azaltabilecek rekabet ve reklam koşullarının belirlenmesi çalışmaları ile bu Kanun kapsamındaki ürünlerde ürün güvenliğini sağlamak amacıyla gerektiğinde diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği içerisinde çalışmalar yürütmek.

Tütün, tütün mamulleri, etil alkol, metanol ve alkollü ürünler konusunda analizlerin yapılması veya yaptırılmasına yönelik çalışmaları yürütmek.

AB müktesebatına uyum sağlamak amacıyla gerekli çalışmaları yapmak, uluslararası ve yabancı kuruluşlar ile ilgili işlemleri yürütmek, bu kuruluşlarla yapılacak müzakereleri koordine etmek ve istişarelerde bulunmak, gerektiğinde bu kuruluşlara üyelik ile ilgili çalışmaları yürütmek.

Tütün ve alkol piyasalarında faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişilerin işlemlerini görev alanı itibarıyla incelemek ve denetlemek, yasadışı ticareti önleyecek faaliyetleri yürütmek, gerektiğinde bu hususlarda yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği piyasalarda görülen aksaklıklara ilişkin çözüm önerilerinde bulunmak.

Mamul üretimi, satışı ve uygunluk belgesi başına alınacak tutarlar ile tescil, izin ve ruhsat bedellerini belirlemek."

Kurumun, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu tarafından yürütülecek görevleri ise şöyle:

"Tütün ve alkol tüketiminden kaynaklanan kamusal veya tıbbi nitelikteki zararlı etkilerin önlenmesi amacıyla, Dünya Sağlık Örgütü Tütün Kontrolü Çerçeve Sözleşmesinin Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanunun uygulamasına yönelik çalışmaları yürütmek.

Tütün ve alkol tüketimini teşvik edecek faaliyetleri önleyecek çalışmaları ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde yürütmek ve insan sağlığına zarar verebilecek maddeleri belirlemek."

6 ayda tamamlanacak

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu; kanunla kendisine verilen görevlerini il tütün kontrol kurulları marifetiyle de yerine getirebilecek.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, kanun kapsamında yapılan resmi kontrollerin ve verilen diğer hizmetlerin karşılığı olmak üzere ücret alabilecek.

Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu, kanunun yürürlüğe girdiği tarihte kapatılmış olacak. Devir işlemleri kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içinde tamamlanacak.

Kapatılan kuruma ait her türlü taşınır, taşıt, araç, gereç ve malzeme, borç ve alacaklar, hak ve yükümlülükler, yazılı ve elektronik ortamdaki her türlü kayıtlar ve dokümanlar bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte hiçbir işleme gerek kalmaksızın ilgisine göre Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Türkiye Halk Sağlığı Kurumuna devredilmiş sayılacak.

Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte görevde bulunan Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulu Başkan ve üyelerinin görevleri sona erecek. Kurul Başkan ve üyeliklerine atananlardan, Devlet Memurları Kanunu veya özel mevzuatla düzenlenmiş personel rejimine tabi olanlar, Kuruldaki görevleri sona erdikten sonra başvurmaları halinde üyeliğe teklif eden Bakanlık tarafından, mükteseplerine ve kariyerlerine uygun bir kadroya atanacak. Kurumun diğer çalışanları da ihdas edilen yeni kadrolara atanmış sayılacak.

Tasarıda, devir işlemlerinin tamamlanmasına ilişkin süreç ile devre ilişkin usul ve esasları içeren geçiş hükümleri de yer alıyor. Tasarıyla Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'na 217 kadro ihdas ediliyor.

 

 

USİAD Bildiren Dergisi

Reklam

Raporlar

Reklam

Kitaplar

Reklam