Anasayfa Haberler 2020 Türk Gümrük Tarife Cetveli yayımlandı
2020 Türk Gümrük Tarife Cetveli yayımlandı

2020 yılı Türk Gümrük Tarife Cetveli ile cetvele ilişkin açıklama notlarından oluşan Gümrük Genel Tebliği, Resmi Gazete’de yayımlandı.

2020 yılında gümrüklerde uygulanacak Türk Gümrük Tarife Cetveli ile cetvele ilişkin açıklama notlarından oluşan Gümrük Genel Tebliği, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Ticaret Bakanlığı tarafından 2020 yılında gümrüklerde uygulanmak üzere hazırlanan İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetveli (Karar Sayısı: 1951), 30 Aralık 2019 tarihli Resmi Gazete’nin 1. Mükerrer sayısında yayımlandı.

2020 Türk Gümrük Tarife Cetveli

Cumhurbaşkanı Kararında, İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetveli’nin 1/1/2020 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe konulması ile 27/12/2018 tarihli ve 516 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının yürürlükten kaldırılmasına karar verildiği belirtildi.

Pozisyon Numarası, Eşyanın Tanımı, Ölçü Birimi ve Kanunu Vergi Haddi sütunları yer alan 2020 yılı Türk Gümrük Tarife Cetveli’ndeki Bölüm başlıkları şöyle:

Canlı Hayvanlar ve Hayvansal Ürünler

Bitkisel Ürünler

Hayvansal ve Bitkisel Katı ve Sıvı Yağlar ve Bunların Parçalanma Ürünleri; Hazır Yemeklik Katı Yağlar; Hayvanlar ve Bitkisel Mumlar

Gıda Sanayi Müstahzarları; Meşrubat, Alkollü İçkiler ve Sirke; Tütün veya Tütün Yerine Geçen İşlenmiş Maddeler

Mineral Maddeler

Kimya Sanayii ve Buna Bağlı Sanayi Ürünleri

Plastikler ve Mamulleri; Kauçuk ve Mamulleri

Ham Postlar ve Deriler, Köseleler, Postlar, Kürkler ve Bu Maddelerden Mamul Eşya; Saraciye Eşyası ve Eyer ve Koşum Takımları; Seyahat Eşyası, El Çantaları ve Benzeri Mahfazalar; Hayvan Bağırsağından Mamul Eşya (İpek Böceği Bağırsağı Hariç)

Ağaç ve Ahşap Eşya; Odun Kömürü, Mantar ve Mantardan Mamul Eşya; Hasırdan, Sazdan veya Örülmeye Elverişli Diğer Maddelerden Mamuller; Sepetçi ve Hasırcı Eşyası

Odun veya Diğer Lifli Selülozik Maddelerin Hamurları ve Geri Kazanılmış Kağıt veya Karton (Döküntü, Kırpıntı ve Hurdalar); Kağıt, Karton ve Mamulleri

Dokunmaya Elverişli Maddeler ve Bunlardan Mamul Eşya

Ayakkabılar, Başlıklar, Şemsiyeler, Güneş Şemsiyeleri, Bastonlar, İskemle Bastonlar, Kemerler, Kırbaçlar ve Bunların Aksamı; Hazırlanmış Tüyler ve Bunlardan Mamul Eşya; Yapma Çiçekler, İnsan Saçından Mamul Eşya

Taş, Alçı, Çimento, Amyant, Mika veya Benzeri Maddelerden Eşya; Seramik Mamulleri; Cam ve Cam Eşya

Tabii veya Kültür İnciler, Kıymetli veya Yarı Kıymetli Taşlar, Kıymetli Metaller, Kıymetli Metallerle Kaplama Metaller ve Bunlardan Mamul Eşya; Taklit Mücevherci Eşyası; Metal Paralar

Adi Metaller ve Adi Metallerden Eşya

Makinalar ve Mekanik Cihazlar; Elektrik Malzemeleri; Bunların Aksam ve Parçaları; Ses Kaydediciler ve Kaydedilen Sesi Tekrar Vermeye Mahsus Cihazlar, Televizyon Görüntü ve Ses Kaydedicileri ve Kaydedile Görüntü ve Sesi Tekrar Vermeye Mahsus Cihazlar; Bunların Aksam, Parça ve Teferruatı

Nakil Vasıtaları

Optik Alet ve Cihazlar, Fotoğraf, Sinema, Ölçü, Kontrol, Ayar Alet ve Cihazları, Tıbbi veya Cerrahi Alet ve Cihazlar; Saatçi Eşyası; Müzik Aletleri; Bunların Aksam, Parça ve Aksesuarı

Silahlar ve Mühimmat; Bunların Aksam, Parça ve Aksesuarı

Muhtelif Mamul Eşya

Sanat Eserleri, Koleksiyon Eşyası ve Antikalar

Gümrük Tarife Cetveli Açıklamaları

Ticaret Bakanlığının Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Tarife Cetveli Açıklama Notları) (Seri No: 6) ise 30 Aralık 2019 tarihli Resmi Gazete’nin 2. Mükerrer sayısında yayımlandı.
Tebliğ, Türk Gümrük Tarife Cetvelinin uygulanmasında ve bazı eşyaların sınıflandırılmasında kolaylık sağlanması, Avrupa Birliği müktesebatı uyum çalışmaları çerçevesinde söz konusu Tarife Cetveli uygulamaları ile AB Kombine Nomanklatürü uygulamaları arasında uyum ve yeknesaklığın temin edilmesi, tamamlayıcı ve yol gösterici bir unsur olarak AB Kombine Nomanklatürü Açıklama Notlarının yürürlüğe konulması amacıyla çıkartıldı.
22/3/2016 tarihli ve 29661 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Tarife Cetveli Açıklama Notları) (Seri No: 3) yürürlükten kaldırılırken, Bu Tebliğ eki Gümrük Tarife Cetveli Açıklama Notlarına uymayan Bağlayıcı Tarife Bilgileri 4458 sayılı Gümrük Kanununun 9 uncu maddesinin beşinci fıkrası uyarınca bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren geçerliliğini yitirecek.
Yayımı tarihinde yürürlüğe giren Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütecek.

 

USİAD Bildiren Dergisi

Reklam

Raporlar

Reklam

Kitaplar

Reklam