Anasayfa Haberler KİT'lerin stratejileri ve istihdam koşulları belirlendi
KİT'lerin stratejileri ve istihdam koşulları belirlendi

Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) ve bağlı ortaklarının 2019 Yılına Ait Genel Yatırım ve Finansman Programı'na göre uygulayacakları strateji ve istihdam koşulları belirlendi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, 2019 yılında kamu işletmelerinin, ülke kaynaklarını etkin ve verimli kullanmak suretiyle işletmecilik faaliyetlerini yerine getirmelerini ve kendi değerlerini azami düzeye çıkartmalarını sağlayacak strateji ve yöntemlerin belirlenmesi amaçlanıyor.

Karar, Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'ye tabi kamu iktisadi teşebbüsleri ile bağlı ortaklıklarını, Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun'a tabi olup sermayesinin yüzde 50’sinden fazlası kamuya ait olan işletmeci kuruluşları kapsarken, Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu ile sermayesinin yüzde 50’sinden fazlası kamuya ait olan veya Sayıştayca denetlenen diğer işletmeleri kararın bazı hükümleri bağlıyor.

Kamu teşebbüsleri, 2019 yılı faaliyetlerini, uygulanan ekonomi politikaları ile program çerçevesinde belirtilen ilkelere ve tabi oldukları mevzuata uygun olarak yürütecek. Kurumsal yönetim ilkeleri çerçevesinde faaliyet gösterilecek.
Tüm işletmecilik faaliyetlerinde verimliliği ve karlılığı artıracak tedbirler alınacak. Etkin insan kaynağı politikası izlenecek. İşletme politikaları çerçevesinde etkin stok yönetimi yapılacak.
Atıl durumda olan gayrimenkuller, ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla satış, kiralama veya bedelli devir gibi usullerle rayiç bedel esas alınarak değerlendirilecek.
Üretilecek mal ve hizmetlere yönelik tedarik edilecek ham madde miktarı ve fiyatı ile üretilen mal ve hizmetlerin miktar ve fiyatları, programda yer alan hedefleri sağlayacak şekilde tespit edilecek.
Faaliyet alanlarını ilgilendiren konularda Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarına gereken önem verilecek. Piyasa koşullarında daha kaliteli ve düşük maliyetli mal ve hizmet üretmek amacıyla üretim teknolojisindeki gelişmeler takip edilecek, bilgi ve iletişim alt yapısı ile organizasyon yapıları gözden geçirilecek.
Kamu teşebbüsleri, ticari kredi kullanımlarını ve mali yükümlülüklerini, programda belirlenen hedefler çerçevesinde asgari düzeyde tutmak ve yönetmekle yükümlü kılındı.
Cari açığın azaltılmasını teminen yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanan üretim, azami düzeye çıkarılacak. İşletme faaliyetlerinde etkin risk yönetimi yapılacak ve finansal risklere karşı tedbir alınacak.

 

USİAD Bildiren Dergisi

Reklam

Raporlar

Reklam

Kitaplar

Reklam